QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIỂU NẠI

 1. Quy trình thông báo vi phạm:
  • Nếu Người sử dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua sàn thương mại điện tử 123Go vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn về vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng, nội dung.. Người sử dụng thông báo cho 123Go về việc vi phạm trên theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.
  • 123Go sẽ xử lý từng thông báo vi phạm mà 123Go nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật.
  • Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.
  • Để giúp 123Go có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của thành viên khiếu nại, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:
 • Nội dung vi phạm
 • Căn cứ vi phạm
 • Thông tin liên hệ của thành viên khiếu nại như địa chỉ, số điện thoại, email để 123Go có thể liên hệ.
 • Người khiếu nại tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo khiếu nại là chính xác và chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó.

 

 1. Các bước khiếu nại:

Bước 1: Người mua gửi khiếu nại

Bước 2: Xem xét và tiếp nhận

 • Nếu Khiếu nại hợp lệ, 123Go sẽ tiếp nhận và mở phiên khiếu nại, và áp dụng biện pháp ngăn chặn nếu có.
 • Nếu khiếu nại không hợp lệ thì 123Go gửi thông báo trả lời, kết thúc khiếu nại.

Bước 3: Đối chất, xác minh, xử lý khiếu nại.

 • 123Go thực hiện chức năng điều phối khiếu nại.
 • 123Go yêu cầu các bên cung cấp thông tin bổ sung, thu thập chứng cứ và phân tích, đánh giá chứng cứ.
 • 123Go điều phối các bên hòa giải, nếu hòa giải thành, các bên đã đi đến thỏa thuận và thống nhất. Người mua rút đơn khiếu nại, kết thúc khiếu nại. 123Go bỏ ngăn chặn.
 • Trường hợp hòa giải không thành, 123Go căn cứ và các chứng cứ thực tế đưa ra phán quyến và yêu cầu các bên tuân thủ, thực hiện.

Bước 4: Hoàn tất khiếu nại. Xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại.