avatar

Cá nhân

Đăng xuất

{{ e('open_all_day') }} 01/12/2018 {{ dateFormat(store.state.event.event_startdate) }}
Kid's Run xuất phát tại Empire City Kid's Run start at Empire City, District 2 {{ store.state.event['place_' + store.state.language] }}

{{ e('input_code_here') }}

{{ e('group_pass_error') }}

{{ e('ticket_type') }} {{ e('quantity') }} {{ e('type_price') }} {{ e('price') }}
{{ ticketType['type_name_' + store.state.language] }}
{{ moneyFormat(ticketType.price) }} {{e('vnd')}}
{{ ticketType['type_name_' + store.state.language] }}
{{ moneyFormat(ticketType.price) }} {{e('vnd')}}
{{ ticketType['type_name_' + store.state.language] }}
{{ moneyFormat(ticketType.price) }} {{e('vnd')}}
Đã mua {{ e('coming_soon') }} {{ moneyFormat(ticketType.price) }} {{e('vnd')}} {{ sumTicketPrice(ticketType.ticket_type_id) }} {{e('vnd')}}
{{ e('discount') }}       - {{moneyFormat( getDiscount(store.state.checkoutdata.tickets)) }} {{e('vnd')}}
{{ e('sub_total') }}       {{moneyFormat(subtotalTickets(store.state.checkoutdata.tickets) - getDiscount(store.state.checkoutdata.tickets)) }} {{e('vnd')}}

{{ e('tech_no_item') }}

{{ item['item_name_' + store.state.language] }}

{{ moneyFormat(item.price) + ' ' + e('vnd') }} {{ moneyFormat(item.original_price) + ' ' + e('vnd') }}

{{ item['item_name_' + store.state.language] }}

{{ moneyFormat(item.price) + ' ' + e('vnd') }}
{{ moneyFormat(item.original_price) + ' ' + e('vnd') }}
{{ addInfo.size }}
{{ addInfo.size }}
{{ e('order') }}
{{ticket.quantity}}
{{ ticket.title }}
{{ e('seat') }} {{ ticket.seat_code }}
{{ moneyFormat( ticket.price ) }} {{ e('vnd') }}
{{quantity}}
{{ item.title }}
Size {{ size }}
{{ moneyFormat( item.price ) }} {{ e('vnd') }}
Scroll for more item ↓
{{ e('sub_total') }} {{ moneyFormat(subtotalTickets(store.state.checkoutdata.tickets) + subtotalItems(store.state.checkoutdata.items) - getDiscount(store.state.checkoutdata.tickets)) }} {{ e('vnd') }}
1{{ e('buyer_info') }}
{{ e('error') }}
{{ e('error') }}
{{ e('error') }}
{{ e('error') }}
{{ e('error') }}
2{{ e('item_info') }}
Country
Danh sách người tham dự {{ completedAttendents }}/{{ totalAttendents }}
{{ i + 1 }}. {{ attendent.name ? attendent.name : '.....' }} {{ attendent.ticket_type_name }}
1{{ e('attendent_info') }}

{{ listParticipants[currentParticipant] ? listParticipants[currentParticipant].ticket_type_name : '' }}

Vui lòng ghi đầy đủ họ tên theo CMND/ Passport.

2{{ e('addition_info') }}

Cỡ áo tạm thời trước khi công bố bảng kích thước áo. Vận động viên có thể thay đổi cỡ áo trước ngày 31.10.2018

Tên in trên Bib tối đa 15 ký tự

3{{ e('medical_info') }}

Thông tin y tế được yêu cầu nhằm mục đích các nhân viên y tế sẽ hỗ trợ bạn trong trường hợp khẩn cấp. Bạn có sử dụng các đặc trị y tế nào gần đây hoặc trong quá khứ không?

{{ e('complete_attendent_info') }}
{{ e('order') }}
{{ticket.quantity}}
{{ ticket.title }}
{{ e('seat') }} {{ ticket.seat_code }}
{{ moneyFormat( ticket.price ) }} {{ e('vnd') }}
{{quantity}}
{{ item.title }}
Size {{ size }}
{{ moneyFormat( item.price ) }} {{ e('vnd') }}
Scroll for more item ↓

{{ e('voucher_error') }}


{{ e('sub_total') }} {{ moneyFormat(subtotalTickets() + subtotalItems()) }} {{ e('vnd') }}
{{ e('delivery_fee') }} {{ calDeliveryFee() }} {{ e('vnd') }}
{{ dr.title }} {{ dr.description }} - {{ moneyFormat(dr.value) }} {{ e('vnd') }} Miễn phí {{ dr.value }} vé
{{ voucher.name }} - {{ moneyFormat(voucherDiscount) }} {{ e('vnd') }}

{{ e('total') }} {{ moneyFormat(calTotal()) }} {{ e('vnd') }}
{{ e('payment_method') }}

{{ method.name }}

{{ method.sub_description }}

hotline
Phí cuộc gọi: 1000đ/phút
1900 545 436

{{ e('cart') }}

{{ ticket.title }}

{{ moneyFormat(ticket.price) + ' ' + e('vnd') }}

{{ e('confirm_checkout') }}

Mở ứng dụng ZaloPay quét QR để thanh toán
{{ transactionDescription }}
với số tiền {{ moneyFormat(transactionPrice) }} VNĐ

Thời gian còn lại {{ toTimeString(minutes) }}:{{ toTimeString(seconds) }}

{{notify.title}}

{{notify.message}}