avatar

Cá nhân

Đăng xuất

{{ e('open_all_day') }} {{ dateFormat(store.state.event.event_startdate) }}
{{ store.state.event['place_' + store.state.language] }}
Chọn xuất diễn và ghế ngồi
OK STAGE / SÂN KHẤU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272
{{ e('order') }}

{{ e('please_choose_seat') }}

{{ e('seat') + ' ' + ticket.seat_code }} x
{{ e('sub_total') }} {{ moneyFormat(subtotalTickets(store.state.checkoutdata.tickets)) }} {{ e('vnd') }}
{{ e('sub_total') }} {{ moneyFormat(subtotalTickets(store.state.checkoutdata.tickets)) }} {{ e('vnd') }}
Giá vé: 150.000 VNĐ

{{ item['item_name_' + store.state.language] }}

{{ moneyFormat(item.price) + ' ' + e('vnd') }}
{{ moneyFormat(item.original_price) + ' ' + e('vnd') }}
{{ addInfo.size }}
{{ addInfo.size }}
{{ e('order') }}
{{ ticket.title }}
{{ e('seat') }} {{ ticket.seat_code }}
{{ moneyFormat( ticket.price ) }} {{ e('vnd') }} x{{ticket.quantity}}
{{ item.title }}
Size {{ size }}
{{ moneyFormat( item.price ) }} {{ e('vnd') }} x{{item.quantity}}
{{ room.hotel_name }}
{{ room['type_name_' + __language] }}
Check-in: {{store.state.checkoutdata.hotel_booking.checkin_date}}
Check-out: {{store.state.checkoutdata.hotel_booking.checkout_date}}
{{ moneyFormat( room.price * room.duration ) + ' ' + e('vnd') }} x{{room.quantity}}
Scroll for more item ↓
{{ e('sub_total') }} {{ moneyFormat(subtotalTickets(store.state.checkoutdata.tickets) + subtotalItems(store.state.checkoutdata.items) - getDiscount(store.state.checkoutdata.tickets) + subtotalRooms() )}} {{ e('vnd') }}
1{{ e('buyer_info') }}
{{ e('error') }}
{{ e('error') }}
{{ e('error') }}
{{ e('error') }}
{{ e('error') }}
2{{ e('item_info') }}
Danh sách người tham dự {{ completedAttendents }}/{{ totalAttendents }}
{{ showIndex(i + 1) }}.
{{ attendent.name ? attendent.name : '.....' }}
{{ attendent.ticket_type_name }}
1{{ e('attendent_info') }}

{{ listParticipants[currentParticipant] ? listParticipants[currentParticipant].ticket_type_name : '' }}

2{{ e('addition_info') }}
3{{ e('medical_info') }}

Thông tin y tế được yêu cầu nhằm mục đích các nhân viên y tế sẽ hỗ trợ bạn trong trường hợp khẩn cấp. Bạn có sử dụng các đặc trị y tế nào gần đây hoặc trong quá khứ không?

{{ e('complete_attendent_info') }}
{{ e('order') }}
{{ ticket.title }}
{{ e('seat') }} {{ ticket.seat_code }}
{{ moneyFormat( ticket.price ) }} {{ e('vnd') }} x{{ticket.quantity}}
{{ item.title }}
Size {{ size }}
{{ moneyFormat( item.price ) }} {{ e('vnd') }} x{{item.quantity}}
{{ room.hotel_name }}
{{ room['type_name_' + __language] }}
Check-in: {{store.state.checkoutdata.hotel_booking.checkin_date}}
Check-out: {{store.state.checkoutdata.hotel_booking.checkout_date}}
{{ moneyFormat( room.price * room.duration ) + ' ' + e('vnd') }} x{{room.quantity}}
Scroll for more item ↓
Remove_Voucher

{{ e('sub_total') }} {{ moneyFormat(subtotalTickets() + subtotalItems() + subtotalRooms()) }} {{ e('vnd') }}
{{ e('delivery_fee') }} {{ calDeliveryFee() }} {{ e('vnd') }}
{{ dr.title }} {{ dr.description }} - {{ moneyFormat(dr.value) }} {{ e('vnd') }} Miễn phí {{ dr.value }} vé
{{ voucher.name }} - {{ moneyFormat(voucherDiscount) }} {{ e('vnd') }}

{{ e('total') }} {{ moneyFormat(calTotal()) }} {{ e('vnd') }}
Remove_Voucher

{{ voucherDescription }}

{{ e('payment_method') }}

{{ method.name }}

{{ method.sub_description }}

hotline
Phí cuộc gọi: 1000đ/phút
1900 545 436

{{ e('cart') }}

{{ ticket.title }}

{{ moneyFormat(ticket.price) + ' ' + e('vnd') }}

{{ e('confirm_checkout') }}

Mở ứng dụng ZaloPay quét QR để thanh toán
{{ transactionDescription }}
với số tiền {{ moneyFormat(transactionPrice) }} VNĐ

Thời gian còn lại {{ toTimeString(minutes) }}:{{ toTimeString(seconds) }}

{{notify.title}}

{{notify.message}}