avatar

Cá nhân

Đăng xuất

{{ e('open_all_day') }} {{ dateFormat(store.state.event.event_startdate) }}
{{ store.state.event['place_' + store.state.language] }}

Đăng ký mua áo và nhận tại ngày Expo. Thông tin chi tiết về size áo, vui lòng xem tại ĐÂY.

Sign up to buy singlet/shirt/T-shirt and pick up at expo day. Please CLICK HERE to view the T-shirt Size Chart.

{{ e('input_code_here') }}

{{ e('group_pass_error') }}

{{ e('ticket_type') }} {{ e('quantity') }} {{ e('type_price') }} {{ e('price') }}
{{ ticketType['type_name_' + store.state.language] }}
{{ moneyFormat(ticketType.price) }} {{e('vnd')}}
{{ ticketType['type_name_' + store.state.language] }}
{{ moneyFormat(ticketType.price) }} {{e('vnd')}}
{{ ticketType['type_name_' + store.state.language] }}
{{ moneyFormat(ticketType.price) }} {{e('vnd')}}
Đã mua {{ e('coming_soon') }} {{ moneyFormat(ticketType.price) }} {{e('vnd')}} {{ sumTicketPrice(ticketType.ticket_type_id) }} {{e('vnd')}}
{{ e('discount') }}       - {{moneyFormat( getDiscount(store.state.checkoutdata.tickets)) }} {{e('vnd')}}
{{ e('sub_total') }}       {{moneyFormat(subtotalTickets(store.state.checkoutdata.tickets) - getDiscount(store.state.checkoutdata.tickets)) }} {{e('vnd')}}

{{ itemsList[itemId]['item_name_' + store.state.language] }}

{{ moneyFormat(itemsList[itemId].price) + ' ' + e('vnd') }} {{ moneyFormat(itemsList[itemId].original_price) + ' ' + e('vnd') }}

CHECK-IN

{{ filterHotel.dateFromShow.split('/')[0] }} / {{ filterHotel.dateFromShow.split('/')[1] }}

CHECK-OUT

{{ filterHotel.dateToShow.split('/')[0] }} / {{ filterHotel.dateToShow.split('/')[1] }}

NGƯỜI LỚN

TRẺ EM

Địa chỉ: {{ hotel['address_' + store.state.language] }} [Bản đồ] [Bản đồ]

Liên lạc: {{ hotel['phone']}} - {{ hotel['email']}}

hotel image
{{(index + 1) + ' / ' + hotel['gallery'].length}}

{{ hotel['name_' + store.state.language] }}

Địa chỉ: {{ hotel['address_' + store.state.language] }} [Bản đồ] [Bản đồ]

Liên lạc: {{hotel['phone']}} - {{hotel['email']}}

TIỆN ÍCH CỦA KHÁCH SẠN

  • {{ facility }}

CÒN PHÒNG {{hotel['total_available_room']}} PHÒNG CUỐI

TỪ
{{ moneyFormat(hotel['min_price']) + ' ' + e('vnd') }} / Đêm
(Đã bao gồm thuế & phí)

room image
{{(index + 1) + ' / ' + room['gallery'].length}}

{{ room['type_name_' + store.state.language] }}

{{ room['short_desc_' + store.state.language] }} ... {{ room['more_desc'] }}
{{e('viewMore')}}

TIỆN ÍCH TRONG PHÒNG

  • {{ facility }}

CÒN PHÒNG {{room['total_available_room']}} PHÒNG CUỐI HẾT PHÒNG

GIÁ {{ moneyFormat(room['min_price']) + ' ' + e('vnd') }} / Đêm

{{e('no-hotel')}}
{{e('no-room')}}

{{ item['item_name_' + store.state.language] }}

{{ moneyFormat(item.price) + ' ' + e('vnd') }}
{{ moneyFormat(item.original_price) + ' ' + e('vnd') }}
{{ addInfo.size }}
{{ addInfo.size }}
{{ e('order') }}
{{ ticket.title }}
{{ e('seat') }} {{ ticket.seat_code }}
{{ moneyFormat( ticket.price ) }} {{ e('vnd') }} x{{ticket.quantity}}
{{ item.title }}
Size {{ size }}
{{ moneyFormat( item.price ) }} {{ e('vnd') }} x{{item.quantity}}
{{ room.hotel_name }}
{{ room['type_name_' + __language] }}
Check-in: {{store.state.checkoutdata.hotel_booking.checkin_date}}
Check-out: {{store.state.checkoutdata.hotel_booking.checkout_date}}
{{ moneyFormat( room.price * room.duration ) + ' ' + e('vnd') }} x{{room.quantity}}
Scroll for more item ↓
{{ e('sub_total') }} {{ moneyFormat(subtotalTickets(store.state.checkoutdata.tickets) + subtotalItems(store.state.checkoutdata.items) - getDiscount(store.state.checkoutdata.tickets) + subtotalRooms() )}} {{ e('vnd') }}